REGULAMIN IMPREZY

„REEBOK – BEAT OF SPEED”

WARSZAWA 11.05.2018

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem imprezy „Beat Of Speed” (dalej: „Impreza”) jest LIVE SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z  siedzibą w Gdańsku  (80-363), przy ul. Piastowskiej 67, (NIP 5842732427, REGON  221918273) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469064, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000.00 zł  (dalej: „Organizator”).
 2. Sponsorem tytularnym Imprezy jest Adidas Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Żwirki i Wigury 18A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032095, NIP 522-000-00-80, REGON 002052076, spółka odpowiedzialna za dystrybucję i marketing marki Reebok (dalej: „Sponsor”).
 3. Celami Imprezy są:
  1. promocja ćwiczeń fizycznych i zdrowego stylu życia wśród kobiet i mężczyzn;
  2. promocja buta Reebok Speed TR 2.0
 4. Impreza odbędzie się w dniu 11 maja 2018 roku w  Centrum EXPO XXI, Hala 4, ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa (dalej: „Teren Imprezy”),
 5. Otwarcie bramek nastąpi o 18:30. Trening trwa od godziny 20:00.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podanych godzin.
 6. Prawo udziału w Imprezie mają osoby, które spełnią warunki określone szczegółowo w pkt. 19 – 26 Regulaminu. Osoby uczestniczące w Imprezie zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.
 7. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określający w szczególności prawa i obowiązki Organizatora w związku z przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników w związku z udziałem w Imprezie.
 8. Organizator informuje, że Impreza nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504 ze zm.).
 9. Każdy Uczestnik Imprezy ma obowiązek zapoznać się przed wzięciem udziału w Imprezie z Regulaminem Imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 10. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas trwania Imprezy.

 

OGRANICZENIA W ZAKRESIE WNOSZENIA I WPROWADZANIA NA TEREN IMPREZY

 1. W zakresie zakazów wnoszenia oraz innych ograniczeń dotyczących przebywania na Terenie Imprezy, zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy, a także posiadania przez Uczestników podczas Imprezy, broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zabrania się również wnoszenia na Teren Imprezy i posiadania przez Uczestników w trakcie Imprezy innych niebezpiecznych przedmiotów, w szczególności ostrych, ciężkich, twardych, szklanych lub metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla Uczestników, np. parasoli, butów, plecaków lub odzieży zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu.
 2. W przypadku ujawnienia wniesienia lub wprowadzenia na Teren Imprezy rzeczy wbrew zakazowi, o którym mowa w pkt. 11 Regulaminu, Organizator ma prawo usunąć z Terenu Imprezy takiego Uczestnika.

 

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

 1. Każdy Uczestnik Imprezy jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń pracowników ochrony oraz przedstawicieli Organizatora.
 2. Organizator dla zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy przez cały czas jej trwania wyznaczy ochronę oraz swoich przedstawicieli powołanych do bieżącej koordynacji i nadzoru przebiegu Imprezy.
 3. Organizator może także odmówić zarówno wstępu, jak i przebywania na Imprezie osobom, których zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych Uczestników Imprezy.
 4. Impreza może zostać w każdej chwili odwołana lub przerwana, jeżeli jej rozpoczęcie lub dalsze jej kontynuowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu Uczestników.
 5. Uczestnik Imprezy w razie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia dla osób i mienia na Terenie Imprezy powinien:
  1. natychmiast powiadomić ochronę lub przedstawicieli Organizatora;
  2. bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników ochrony lub przedstawicieli Organizatora;
  3. unikać wywoływania paniki;
  4. bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 6. Na potrzeby uczestników wydarzenia Organizator bezpłatnie udostępnia:
  1. szatnia – na odzież wierzchnią;
  2. depozyt – w którym będzie można zostawić rzeczy niepotrzebne podczas treningu;
  3. przebieralnie – w których uczestnik będzie mógł się przebrać

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE

 1. Warunkiem wstępu na Imprezę jest dokonanie rejestracji na stronie www.beatofspeed.pl.
 2. Uczestnik poprzez podanie danych w formularzu rejestracji (imię, nazwisko, adres e-mail)  zapisuje się się na trening Reebok Beat of Speed.
 3. Rejestracja jest bezpłatna.
 4. Każdy uczestnik może zarejestrować się tylko raz przy wykorzystaniu jednego adresu e-mail.
 5. Po zakończonej rejestracji uczestnik powinien otrzymać wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania rejestracji.
 6. Ilość miejsc jest ograniczona. Zamknięcie rejestracji równoznaczne jest z osiągnięciem maksymalnej liczby zarejestrowanych na trening. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji w wyznaczonym przez siebie terminie.
 7. Impreza jest przeznaczona przede wszystkim dla osób pełnoletnich. Osoby małoletnie w przedziale wiekowym 16 – 18 lat mogą brać udział w Imprezie:
  1. za okazaniem podpisanego przez Opiekuna oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Imprezie osoby małoletniej.
 8. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą brać udziału w wydarzeniu.

 

BEZPIECZEŃSTWO TRENINGU ORAZ OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIACH

 1. Organizator informuje, że każdy Uczestnik biorący udział w Imprezie powinien znać własne indywidualne możliwości fizyczne oraz samodzielnie rozstrzygnąć, czy nie dotyczą go żadne osobiste przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz długotrwałego i forsownego wysiłku fizycznego w trakcie Imprezy. W związku z powyższym każdy z Uczestników odpowiedzialnie i rozważnie powinien podejmować decyzję o udziale w Imprezie, a w szczególności w samym treningu. Wszelkie informacje dotyczące urazów, kontuzji oraz stanów medycznych Uczestników, zarówno przebytych, jak i istniejących lub powstałych w trakcie Imprezy, a mogących powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia Uczestników powinny być niezwłocznie zgłaszane trenerom lub służbom medycznym.
 2. Organizator informuje, że decyzja o wykonaniu całego treningu sportowego Reebok w ramach Imprezy należy tylko i wyłącznie do Uczestnika lub Opiekuna Uczestnika.
 3. Organizator informuje, że nie zapewnia ubezpieczenia (np. od następstw nieszczęśliwych wypadków), które obejmowałoby swoim zakresem choroby, wypadki, kontuzje, straty lub uszkodzenia, które mogą powstać w związku z wykonywanymi ćwiczeniami fizycznymi.
 4. Organizator informuje, że każdy Uczestnik powinien we własnym zakresie zabezpieczyć swoje rzeczy przed zaginięciem. Na Terenie imprezy dostępna będzie szatnia i depozyt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione i pozostawione przedmioty.
 5. Organizator informuje, że uczestnictwo w Imprezie może wiązać się z ryzykiem i niebezpieczeństwem wypadków, wystąpienia szkód na osobie i uszkodzeń ciała, a także utraty lub uszkodzenia mienia.

 

POZOSTAŁE OGRANICZENIA

 1. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym (np. happeningów, zbierania podpisów) na Terenie Imprezy podczas jej trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa.
 2. Zabrania się fotografowania, nagrywania oraz utrwalania bez zgody Organizatora imprezy profesjonalnym sprzętem audio oraz video.
 3. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren wydarzenia.

 

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Imprezie można składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy, w szczególności pisemnie na następujący adres korespondencyjny Organizatora: LIVE Sp. z o. o., ul. Piastowska 67, 80-363 Gdańsk, 01-793 Warszawa lub na adres e-mail: info@beatofspeed.pl Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator może utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji Imprezy lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora. Organizator oraz Sponsor może korzystać z takiego nagrania lub fotografii lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie, w tym wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. Tytuły w Regulaminie zostały umieszczone wyłącznie dla ułatwienia odniesień lub jego lektury.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, poprzedzoną poinformowaniem z 7-dniowym wyprzedzeniem o zmianie Regulaminu Uczestników, drogą wiadomości e-mail na adres podany przez Uczestnika przy rejestracji.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia – 1.03.2018.
 

Dziękujemy za Twoje zainteresowanie eventem. Niestety wszystkie miejsca zostały zarezerwowane. Mamy nadzieję spotkać Cię na kolejnym evencie Reebok.

Obserwuj nasze kanały na FB i Instagram, żeby być na bieżąco z naszymi wydarzeniami.